KOMİTELER


Sürdürülebilirlik Komitesi: TTK ve uluslararası kabul gören standartlar çerçevesinde, Saya Grup ve İştirakleri’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının belirlenmesi, sürdürülebilirlik adına uygulamalarının geliştirilmesi ve bu gelişmelerin izlenerek stratejik bakış açısı ile Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak ve Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini temin etmek üzere kurulmuş komitedir.

Yatırım Komitesi: Saya Grup Pay Sahipleri’ne, sürdürülebilir ve tutarlı bir sermaye getirisi sunmak amacıyla, kendi sermaye ve bilgi birikimini kullanarak, büyüme potansiyeline sahip sektörlerde doğrudan veya iştirakleri vasıtasıyla dolaylı yatırım yapılmasına ilişkin prensipleri belirlemek amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak ve Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini temin etmek üzere kurulmuş komitedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi: Saya Grup’un kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesi, kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve bu gelişmelerin izlenerek kurumsal ilkelere uyum sürecinin takibi ile çıkar çatışmalarını tespit etmek ve Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak ve Yönetim Kurulu’nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini temin etmek amacıyla kurulmuş komitedir.

Ortaklık Hakları Komitesi: Saya Grup pay sahipler ile Saya Grup ve İştirakleri’nin Yönetim Kurulu üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ve pay sahibi olan çalışanların şirketin değer sağlama sürecine katkıları ölçüsünde ödüllendirmelerini temin etmek amacıyla Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuş komitedir.

Kurumsal Risk Ve Uyum Komitesi: Saya Grup ve İştirakleri’nde mevcut ve olası risk unsurlarını Kurumsal Risk Yönetimi sistematiği çerçevesinde tanımlayan, değerlendiren, izleyen ve ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin analiz ve çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlayan, yapılan çalışmaların sonuçları ile öneri ve tavsiyelerini Saya Grup ve İştirakleri’n üst yönetim ve yönetim kurullarına sunmakla görevlendirilmiş komitedir.